Yüksek Seçim Kurulu seçime kat?labilecek
partilerin kriterlerini belirledik. YSK’n?n belirledi?i kriterlere göre ?Y?
Parti listede yer almad?. Parti’nin genel sekreteri Aytun Ç?ray aç?klama yapt?.

Yüksek Seçim Kurulu YSK’n?n resmi gazete
de aç?klanan karar ile ?Y? Parti seçimlere kat?lma hakk?na sahip olamad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

YSK haz?rlanan lisenin içeri?inde belediye
ba?kanl???, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, milletvekilleri
seçimlerine kat?lma yeterlili?ine sahip partilerin listisini belirledi. Haz?rlanan
listeye dokuz parti dahil olurken ?Y? Parti liste d??? kald?

YSK’n?n Resmi Gazetede yay?mlanan
karar?nda belirtilen Siyasi Partiler Kanuna göre Partilerin Ocak ay?ndan alt?
ay öncesinde te?kilat kurulmas? gerekti?i ve sadece büyük kongrelerini yapm??
olan partilerin kat?lma hakk? oldu?u belirlendi.

L?STEDE 9 PART? VAR

YSK’n?n verdi?i karar sonras? elde
edilen bilgilere göre yaln?zca 9 parti bu listede yer ald?. ??te yer alan
partiler;

–       Adalet ve Kalk?nma Partisi

–       Milliyetçi Hareket Partisi

–       Cumhuriyet Halk Partisi

–       Ba??ms?z Türkiye Partisi

–       Büyük Birlik Partisi

–       Demokrat Parti

–       Halklar?n Demokrat Partisi

–       Sadet Partisi

–       Vatan Partisi

Listenin d???nda olan partiler kongre ve
te?kilatlanmalar?n? yapmad?klar? için seçim listesine girme ?ans? yakalayamad?.

?LK AÇIKLAMA GELD?

?yi Parti genel Sekreteri Aytun Ç?ray
sosyal payla??m sitesi twitter üzerinden yapt??? aç?klama ile Parti’nin seçime
kat?lamamas?n?n yasal oldu?unu belirtti.

“YSK, bugün yapt??? toplant?n?n
ard?ndan an itibar?yla seçime girebilecek partilerin listesini aç?klam??t?r.
Aç?klanan listede ?Y? Parti’nin yer almamas? yasa gere?idir. Çünkü; @iyiparti
sözkonusu listeye 1. Kongresi’ni yapt??? 10 Aral?k 2017 tarihinden 6 ay sonra
girecektir.”