C sporgsmal til redningseksamen

I hvilke situationer anvendes prioriteringsv?rktojet Redningstjenestens 5 stadier?
Ved storre ulykker med mange tilskadekomne
Hvad er formalet med (grundprincippet for) Redningstjenestens 5 stadier?
At redde flest mulige mennesker pa kortest mulig tid
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 1. stadie?
Opsamling af frit tilg?ngelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 2. stadie?
Udfrielse af let tilg?ngelige
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 3.

stadie?

Udfrielse af sv?rt tilg?ngelige
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 4. stadie?
Eftersogning af savnede personer
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 5. stadie?
Afsogning af hele skadestedet
Hvad er forskellen pa en let og en sv?rt tilg?ngelig tilskadekommen?
Et barehold kan (evt.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

med kortvarig hj?lp af et andet barehold) udfri en let tilg?ngelig pa under 15 minutter. En sv?rt tilg?ngelig tager over 15 minutter, evt. kr?ves anvendelse af tungt frigorelsesmateriel, eller afstivninger skal opstilles for udfrielse kan pabegyndes

Hvad er forskellen pa en let og en sv?rt tilskadekommen?
En sv?rt tilskadekommen skal transporteres pa bare, mens en let tilskadekommen selv kan ga. En sv?rt tilskadekommen skal pa behandlingspladsen og transporteres med ambulance, mens en let tilskadekommen ikke behover at komme pa behandlingspladsen og ikke behover at blive transporteret med ambulance
Hvilke faser er der i trafikuheld med fastklemte?
Overblik og sikring af skadested, skab adgang, skab plads, endelig frigorelse og teknisk evaluering
Hvilket arbejde foregar der i frigorelsens forste fase ved frigorelse fra koretojer?
Overblik og sikring
Hvilket arbejde foregar der i frigorelsens anden fase ved frigorelse fra koretojer?
Skab adgang
Hvilket arbejde foregar der i frigorelsens tredje fase ved frigorelse fra koretojer?
Skab plads
Hvilket arbejde foregar der i frigorelsens fjerde fase ved frigorelse fra koretojer?
Endelig frigorelse
Hvilke depoter skal oprettes i forbindelse med en frigorelse fra koretojer?
Materiel, mandskab og affald
Hvordan er opdelingen / enkadreringen af mandskabet ved trafikuheld med fastklmete?
Holdleder er leder, 1+2 er v?rktojsbetjenere, 3 er forstehj?lper, 4 er sikekrhedsmand og CHF er pumpe- / motorpasser
Hvad er sikkerhedsreglerne for brug af patenthandspil, eller spil monteret pa koretoj?
Ma kun betjenes af en mand ad gangen.

Sikkerhedsafstanden til staltovet er mindst staltovets aktive l?ngde.Staltorvet skal v?re ubeskadiget, ma ikke have kinker og kr?ver handsker anlagt.Til patenthandspil ma kun det originale handtag benyttes og handtaget ma ikke kunstigt forl?nges.De to sikkerhedstappe ma kun udskiftes / erstattes med originale tappe.Staltovskrogen ma ikke h?gtes pa eget staltov

Hvilken sikkerhedsanordning er der indbygget i et patenthandspil?
Sikringspaler i handtaget, der kn?kker nar spillets maksimale belastning nas
Hvad opnar du ved at bruge en kastblok til at foretage en sk?ring med?
Den mulige tr?kkraft fordobles
Hvad forstas ved et koretoj- eller et ankers ankerv?rdi?
Den belastning ankeret kan klare for det begynder at give / flytte sig
Hvilke faktorer skal der tages hojde for, for at finde frem til den nodvendige tr?kkraft i forbindelse med en bj?rgningsopgave?
Havaristens v?gt, terr?nets h?ldning og underlagets beskaffenhed
Hvad forstas ved den nodvendige tr?kkraft, i forbindelse med en bj?rgningsopgave?
Den kraft der er nodvendig for at tr?kke / bj?rge koretojet / byrden
N?vn 4 typer af forankringer, der typisk anvendes i forbindelse med forskellige g?ngse redningsarbejder
Hanefod-3, hanefod-7, enkelt og dobbelt p?ler?kke, engelsk jordanker, dod amdn og fast objekter (eksempelvis et tr?, et koretoj mv.)
Hav er ankerv?rdigen for et jordspyd, en hanefod-3 og en hanefod-7 i god jord?
500kg, 1500kg og 3500kg
Hvilken sikkerhedsm?rkning skal bj?rgningsmateriel b?re, og hvad betyder forkortelsen?
SWL, Safe Working Load eller WWL, Work Load Limit
Hvordan anhugges som standard pa en lastbil, der skal bj?rges forl?ns op ad bakke?
Med tippesikring omkring bagakslen og frem under vognen og henover forakslen
Hvilken sikkerhedsudrustning skal anvendes ved brug af k?desav?
Sk?rebukser, held?kkende troje, sk?restovler, handsker, hjelm med visir og horev?rn
Hvortil pa kroppen ma du hojst h?ve k?desaven nar du sk?rer?
Skulderhojde
Hvornar skal der anvendes bagta ved tr?f?ldning?
Nar diameteren pa tr?et i brysthojde er mere end 25 centimeter
Hvornar anvendes fastsp?nding af en tilskadekommen pa bare?
Ved baretransport i ruiner og uj?vnt terr?n, ved nedfiringer af tilskadekomne og hvor baren skal fores sidel?ns eller pa hojkant
Pa hvilke mader kan en tilskadekommen optages pa en bare?
Vippemetode, tojloft, vha. scoopbare, vha. b?restykke, vha.

spineboard

Hvilke kropsstukturer skal generelt holdes fikseret ved optagelse pa bare?
Hoved, hals, rygsojle og b?kken
Hvilken ende af baren er den forreste ved transport af en tilskadekommen?Fodenden af baren forrest i forhold til transportretningen.
Fodenden af baren forrest i forhold til transportretningen
N?vn de nedfiringsmetoder, hvor der ikke anvendes stiger
Skra nedfiring, lodret nedfiring, udligger, tovbane, samt ved improviserede nedfiringer med tommer i stedet for stiger
Hvilke krav stillet til et ankerpunkt for faldsikring?
Skal kunne b?re minimum 1000 kilo (1 ton)
Fra hvilken arbejdshojde skal der benyttes faldsikring, og hvad er den hojst tilladelige faldl?ngde inden en faldd?mper skal pabegynde at bremse et fald?
Faldsikring skal anvendes, nar arbejdshojden overstiger 2 meter, og en faldd?mper skal begynde at bremse et fald efter ? meter
Hvad anvendes et etben til?
loft og flytning i alle retninger
Hvad anvendes et toben til?
Loft og flytning frem og tilbage
Hvad anvendes et treben til?
Loft
Hvordan skal loft med 2 eller flere stykker loftemateriel foretages?
Synkront, roligt og under fuld kontrol
N?vn principperne for opklodsning ved loft af byrder
Der opklodses sa stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 cemtimeter
Hvad skal kontrolleres pa en motorsk?reskive for brug?
Br?ndstof, olie, sk?reskive og kilerem
Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal b?res ved anvendelse af en sk?reskive?
Indsatsdragt, hjelm, beskyttelsesbriller, handsker og horev?rn. Stovmaske anvendes tillige ved sk?ring i beton eller murv?rk.Fuld andedr?tbeskyttelse anvendes tillige ved sk?ring i galvaniserede materialer og i rustfrit stal
Hvad skal kontrolleres pa en motork?desav for brug?
Olie, br?ndstof, k?destramhed, k?debremse, og smoring af k?den
Hvilke materialer ma der ikke sk?res i med en sk?reskive, uden anvendelse af fuld andedr?tsbeskyttelse?
Galvaniserede materialer og rustfrit stal
Hvilket knob anvendes til sammenbinding af tovv?rk med uens tykkelse?
Flagknob
Hvilket knob anvendes til sammenbinding af tovv?rk med ens tykkelse?
Rabandsknob
Hvilket knob anvendes til at lave en fast lokke eller oje pa et tovv?rk?
P?lestik eller dobbelt ottetalsknob
Hvilket knob anvendes til at lave en fast lokke eller oje pa et tovv?rk af naturmateriale?
P?lestik
Hvilket knob anvendes til at lave en fast lokke eller et oje pa et tovv?rk af naturmateriale?
Dobbelt ottetalsknob
Hvilke knob anvendes i forbindelse med besnorringer?
Tommerstik og dobbelt halvstik
Hvilke muligheder findes der for at forl?nge et stykke langtommer?
Sammenbinding ved hj?lp af en langbesnorring eller laskning
I hvilken loftekonstruktion bruges en diagonalbesnorring?
Toben
Hvad bruges en diagonalbesnorring til?
Til sammenbinding af to stykker tommer der krydser hinanden, og hvor kr?fterne der pavirker besnorringen virker adskillende pa de to stykker tommer
I hvilken loftekonstruktion bruges en vinkelbesnorring?
Etben
Hvad bruges en vinkelbesnorring til?
Sammenbinding af to stykker tommer, der krydser hinanden i en ret vinkel, og hvor kr?fterne der pavirker besnorringen forlober parallelt med det ene stykke tommer
N?vn de sammenstyrtningsformer du kender
Skrasammenstyrtning, V-sammenstyrtning og pandekagesammenstyrtning
Hvor i en sammenstyrtet bygning er der storst chance for at finde overlevende?
I k?ldre og i hulrum n?r b?rende mure eller elementer
Hvilken fare udgor et gasledningsbrud for de tilskadekomne og for redningspersonellet?
Brandfare, eksplosionsfare og indandingsfare
Hvilken fare udgor et vandledningsbrud for de tilskadekomne?
Drukning og afkoling
Hvad er faren ved brud pa og oversvommelse fra spildevandsledninger?
Oversvommelse, infektionsfare, smittespredning og drukning
Hvordan udformes gennembrydningshullet ved murgennembrydning i en b?rende v?g eller mur?
Trekantet med hullet storst for neden
I hvilken r?kkefolge l?gges snittene ved etableringen af et hul ved murgennembrydning i en betonmur?
Den nederste vandrette forst derefter de to skra
Hvad kan man gore for at oge t?theden i en opd?mning?
Ved at integrere plastik eller presenning i opd?mningskonstruktionen
Hvilke kategorier opdeles lysmateriel i?
Omradelys, arbejdslys, markeringslys og personligt lys
Hvad er kendetegnene for henholdsvis omradelys og arbejdslys?
Omradelys har samme funktion som gadebelysning og arbejdsbelysning skal fjerne lysskygger under arbejde
I hvilke situationer anvendes en sojleafstivning?
Hvor en etage truer med at styrte ned
I hvilke situationer anvendes en skraafstivning?
Hvor en mur truer med at styrte / falde udad
I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning?
Hvor en b?rende mur eller v?g truer med at styrte ud eller ind
N?vn de tre grundl?ggende afstivningsmetoder der findes
Skraafstivning, ankerafstivning, sojleafstivning
Hvor langt er det skra stykker tommer i en 45 graders (standard-)skraafstivning i forhold til det stykke sommer, der stotter muren?
1,4 gange l?ngere end hojden
Hvilke hold inddeles redningsmandskabet i ved arbejde med tunnel- og skaktdrivning?
Gravehold, afstivningshold og forsyningshold
Hvad indeholder den befaling du modtager af holdlederen nar du inds?ttes?
Situation, opgave, udforelse, jeg
I hvilke situationer er der mulighed for, at du inds?ttes med en ordre fra holdlederen?
I situationer hvor tidsfaktoren er af s?rlig stor betydning eller der forel?gger s?rlige faremomenter
Hvordan udregner du trykluftapparatbrugerens indsatstid?
Flaskeindhold divideret med luftforbrug
Hvor lang tilbagetr?kningstid har en trykluftsapparatbruger ved hardt arbejde nar flojten lyder (6 l flakse)?
Cirka 5 minutter (6lx50bar=300l; 300l/60l/min=5 minutter)
Trykluftapparatbrugeren har to 4 l. flakser og et tryk pa 50 bar. Hvor mange liter er der til tilbagetr?kning?
50×8=400l
N?vn hoveddelene i et trykluftsapparat
Luftflakse, rygskjold med seletoj, reduktionsventil, manometer, lungeautomat og maske
Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat?
At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved ut?thed ikke vil stromme gas / rog ind i masken
Hvad er det gennemsnitlige luftforbrug for en trykluftapparatbruger i ro, let arbejde og ved sv?rt arbejde?
Henholdsvis 10, 30 og 60 liter luft
Hvilke kontroller skal foretages pa et trykluftapparat for brug?
Visuel kontrol, indholdskontrol, t?thedskontrol, kontrolaf tilbagetr?kningssignal og kontrol af masket?thed
Hvilke 3 elementer indgar i Brandtrekanten?
Et brandbart materiale, ilt og en tilstr?kkelig hoj temperatur
N?vn de kv?lende slukningsmidler du kender
Pulver, kulsyre, skum og brandt?ppe
N?vn de kolende slukningsmidler du kender?
Vand
En markering pa en bygning efter endt indsats, j?vnfor de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant pa 1×1 meter, hvad er angivet ovenover firkanten?
S?rlige farer( eksempelvis elektricitet, gas mv.)
En markering pa en bygning efter endt indsats, j?vnfor de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant pa 1×1 meter, hvad er angivet nedenunder firkanten?
Antal ubekr?ftede tilskadekomne der ikke er udfriet fra bygningen og eventuel placering
En markering pa en bygning efter endt indsats, j?vnfor de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant pa 1×1 meter, hvad er angivet til venstre firkanten?
Antal levende tilskadekomne der er udfriet fra bygningen
En markering pa en bygning efter endt indsats, j?vnfor de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant pa 1×1 meter, hvad er angivet til hojre firkanten?
Antal dode der er fjernet fra bygningen
En markering pa en bygning efter endt indsats, j?vnfor de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant pa 1×1 meter, hvad er angivet inden i firkanten?
Betegnelsen for det team der har v?ret indsat i bygningen, datotidsgruppe for indsatsens begyndelse, datotidsgruppe for indsatsens afslutning