Enerdz?

global welfare
glob?l? (pasaules) labkl?j?ba
supply of energy
ener?ijas pieg?de
to spur investments
stimul?t ieguld?jumus
policy maker
augst?kst?voša amatpersona, augst?kst?vošs politi?is
Fossil Fuel Age
Fosilo kurin?mo/degvielas laikmets
energy input
ener?ijas izlietojums
per capita
uz vienu cilv?ku
horsepower
zirgsp?ks
honorees
goda viesi
decarbonized
bez oglek?a
nuclear fission
kodola/atomkodola š?elšana
shortfall
defic?ts; tr?kums
liquid fuel
š?idrais kurin?mais
environmentally sustainable
ekolo?iski sabalans?ta
the Emissions Trading Scheme
Emisijas kvotu tirdzniec?bas sist?ma
low emissions energy
zemas emisijas/t?ra ener?ija
electricity generation
elektroener?ijas razošana
renewable sources
atjaunojamie resursi
electricity rates
elektr?bas tarifi
carbon-based fuels
oglekli saturoša degviela
solar energy
saules ener?ija
solar/wind/geothermal power
saules/v?ja/?eoterm?l? ener?ija
unified national grid
vienota valsts energosist?ma
power outages
energopadeves p?rtraukumi
conservation
ener?ijas uzkr?šana/saglab?šana
off shore production of hydrocarbons
og??de?raza ieg?šana šelf?
onshore and offshore
piekrastes un šelfa
installed capacity
uzst?d?t? jauda, nomin?l? jauda
to harmonise practices
saska?ot darb?bas (pas?kumus)
production of energy crops
kult?raugu audz?šana, ko var izmantot ener?ijas ieguvei
energy supplying super powers
ener?ijas pieg?des “smagsvari”; liel?kie ener?ijas pieg?d?t?ji
utilization of renewable energetic sources
atjaun?go energoresursu izmantošana
the Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP)
Partnerattiec?bas atjaun?gai ener?ijai un energoefektivit?tei
centralised grid and energy plants
centraliz?ta energosist?ma un elektro(sp?k)stacijas
cimate friendly way
videi (klimatam) draudz?g? veid?
low carbon energy sources
mazoglek?a ener?ijas resursi
photovoltaic energy
fotoelektrisk? ener?ija