Kårstø-prosessanlegget fra Sleipner-feltet. I 2000 var anlegget klar

 Kårstø-prosessanlegget i Nord-Rogaland er den største avsitt slag i Europa. Anlegget har en sentral rolle i transport og prosesseringav gass og kondensat / lysolje fra store steder på norsk sokkel.Rundt 30 felt er koblet til Kårstø via rørledninger, ogmillioner av kubikkmeter gass og kondensat / lysolje flyter inn i anlegget hverdag. Der blir de tyngre komponentene skilt ut, mens resten, som kalles tørrgass eller salgsgas, røres videre til kontinentet.

Den første gassen nådde anlegget 25. juli 1985, og denførste tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland 15. oktober sammeår. Siden 1993 har anlegget også vært i stand til å motta og stabiliserekondensat fra Sleipner-feltet. I 2000 var anlegget klar til å motta gass fraÅsgard og andre felt i Norskehavet gjennom Åsgard Transport-rørledningen. Siden2014 har anlegget også vært i stand til å motta og stabilisere kondensat /lysolje fra Gudrunfeltet.Den siste utviklingen på Kårstø har gitt en stor økning ikapasiteten til å motta og behandle gass. Rundt 90 millioner standardkubikkmeter rik gass kan strømme gjennom anlegget hver dag.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Våt gassPå prosessanlegget separeres vått gass (NGL-naturgassvæsker)fra den rike gassen og deles inn i produktene propan, normal butan, isobutan,nafta og etan. Propan lagres i to store bergkamre med en total kapasitet på90.000 tonn, mens butan, isobutan, nafta og etan lagres i tanker.Produksjon av LPG, etan og stabilisert kondensat / lysoljeresulterer i rundt 700 tankdockings per år, noe som betyr at Kårstø-anleggetstår som verdens tredje største produsent av LPG.TørrgassTørrgassen eksporteres fra Kårstø via Europipe IIrørledningen til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom Statpipe og Norpiperørledninger til Emden.

Eier: GassledOperatør: GasscoTeknisk tjenesteleverandør: Statoil Kårstøkomplekset nord for Stavanger spiller en avgjørenderolle i transport og prosessering av gass og kondensat fra sentrale områder avnorsk sokkel.Formålet er å skille hydrokarbonene som kommer inn i Statpipeog Åsgard Transport rike gassledninger. Den mottar også ustabilisert kondensatgjennom en rørledning fra Sleipner East. Gassblandingene som kommer til Kårstø er delt inn i metan(naturgass), etan, propan, isobutan, normal butan, nafta (naturgassin) og stabilisertkondensat.

 Tørrgass – metan pluss noe etan – ledes gjennom Statpipe /Norpipe og Europipe II-systemene. Kårstø er en av verdens største produsenterav flytende petroleumsgasser (LPG), som eksporteres til sjø til kunder overhele verden. Propan lagres i to store kunstige steinheller med en samletkapasitet på 90 000 tonn. Normal butan, isobutan, nafta og stabilisertkondensat holdes i ståltanker. Første gass nådde anlegget i 1985 gjennom Statpipe fraStatfjord, og den første tørrgassen ble sendt til Emden i Tyskland 15.

oktobersamme år. Gassco er operatør, med Statoil som teknisk tjenesteyter(TSP).Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland spiller en sentralrolle i transport og behandling av gass og kondensat (lysolje) fra viktigeområder på norsk sokkel. Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985.

Den 15.oktober ble den første tørrgassen sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland.Rørledningen Statpipe leder gass fra feltene i Nordsjøen og inn i Kårstø.

 Åsgard TransportKårstø-anlegget mottar gass fra Åsgard og andre felt iNorskehavet gjennom Åsgard Transport-rørledningen. Åsgardverket, som startet 1.oktober 2000, behandler gassen til salgs. 1. oktober 2003 ble utbyggingsprosjektet NET1 (NewExtraction) ferdigstilt.

Etter denne utviklingen kunne Kårstø behandle ogbehandle rik gass fra Mikkel-feltet ved Haltenbanken gjennom Åsgard Transport. Den 1. oktober 2005 ble KEP2005-utviklingsprosjektet (KårstøExpansion-prosjektet) fullført. Utbyggingen har blitt gjort for å motta rikgass fra Kristin-feltet, som er knyttet til Åsgard Transport.

Utvidelsenmedfører en økning i kapasiteten med 20 prosent til 88 millioner kubikkmetergass daglig. En plante for fjerning av karbondioksid fra salgsgassen erogså bygget som en del av KEP2005. Sleipner-områdetKårstø mottar kondensat fra Sleipner-området. Kondensatetstabiliseres og fraksjoneres i en egen anlegg, som ble satt i drift 1.

oktober1993. Om lag fire millioner tonn stabilisert kondensat transporteres årlig fraKårstø med skip. Våt gassPå Kårstø-prosessanleggene skilles naturgassvæsker(NGL-naturgassvæsker) fra den rike gassen og deles inn i produktene propan,normal butan, isobutan, nafta og etan. Propan lagres i to store fjellhaller(grotter) med en total kapasitet på 90.000 tonn. Normal butan, isobutan, naftaog etan lagres i tanker.

 Kårstø-fabrikkene er verdens tredje avsendingshavn for LPG(flytende petroleumsgasspropan, iso og normalbutan). LPG blir eksportert tilkunder over hele verden. I 2002 gjennomførte Kårstø 575 skipbelastninger med LPG,etanol, nafta og stabilisert kondensat. Anlegg for utvinning av etanEtter utvidelsen av Kårstø-anlegget (KEP2005) økerkapasiteten til etanolproduksjon med mer enn 50 prosent til rundt 950 000 tonnårlig. Etanproduksjon selges på langsiktige kontrakter og sendes fra Kårstø medskip.

 EksportTørgass eksporteres fra Kårstø gjennom EuropipeII-rørledningen til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom Statpipe og Norpipe tilEmden. K-labEt måle- og teknologilaboratorium, K-lab, ble åpnet i Kårstøi 1988.