Krijimi Mikrokredite e para u dhane ne vitin

Krijimi i sektorit të mikrofinancës dhe funksionimi i tijnë Shqipëri ka luajtur një rol thelbësor dhe ka qenë dhe është një mjet ifuqishëm për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) të biznesitshqiptar. Mikrofinanca eshte nje koncept i importuar ne Shqiperine e  post viteve 90 nga komuniteti nderkombetar sinje nder praktikat  me te mira per tibere balle krizes socio-ekonomike me te cilen po perballej vendi. Sfidat ekuadrit legjislativ nga konkurrenca apo ato infrastrukturore do te mund teperballeshin me lehte fale mbeshtetjes se tyre.

Mikrokredite e para u dhane ne vitin1992 dhe ishin 121 permblidhnin 20 mije dollare te dhuruara nga nje FondacionFrancez. Qellimi ishte  te testohej si doi pergjigjeshin kesaj iniciative fshataret shqiptare dhe fatmiresisht rezultoie sukseshme. Mikrofinanca arriti ne futej mjaft shpejt ne treg  si nje instrument financiar qe synontenjeherazi?–Shkeputjen nga kooperativa apo sipermarrje shteteroredhe tranzicionin e individeve ne treg te lire dhe konkurues–Uljen e varfersise ne zonat urbane dhe ato ruralenepermjet financimit te aktivitetve prodhuese qe gjeneronin vende pune—Fuqizimin e rolit te gruas ne vendimarrjen ekonomikete familjeve shqiptare dhe orientimin e saj drejt vete-punesimitdhe sipermarrjesse lire.Mikrofinancimi ka luajtur një rol gjithnjë e më vendimtarnë rritjen e prodhimit, uljen e papunësisë, përmirësimin e nivelit të kushtevetë jetesës dhe mirëqenies së popullatës, veçanërisht në zonat rurale, krijimine vendeve të reja të punës, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme nëzhvillimin ekonomik të vendit. Shqiperia numeron ekzistencen e plot 16 bankave e 28institucione financiare jo banka dhe Unionit te Shoqerive Kursim Kreditit ASD, nesistemin e saj siguron 2,5 depozita nga te cilat 2,1 milion leke jane depozitaindivide thene kjo ne vlere ndersa ne % mikrofinanca perfaqesoj 2,8% e totalitte portofolit te kredise ne vend. Ekzistenca e  mbi 16 bankave ne tregun shqiptar ka bere qe  faktori konkurence te jete gjithmone e me irendesishem per Mikro Financat. Bankat fokusohen perhere e me shume drejtkredise se individeveRritja dhe zhvillimi i SME-ve luan një rol themelor nëekonominë kombëtare, duke shërbyer si një forcë shtytëse në zhvillimin ekonomiktë vendit. SME-te në rritje dhe dinamizmi i zhvillimit të tyre mund tëkontribuojnë fuqishëm në arritjen e një game të gjerë objektivash zhvillimore,si:  arritja e shpërndarjes së tëardhurave dhe zvogëlimi i varfërisë; krijimi i punësimit; mobilizimi ikursimeve; dhe prodhimin e mallrave dhe shërbimeve që plotësojnë nevojatelementare bazë të individit dhe shoqërisë.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Krijimi i sektorit të mikrofinancës dhe funksionimi i tijnë Shqipëri ka luajtur një rol thelbësor dhe ka qenë dhe është një mjet ifuqishëm për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) të biznesitshqiptar. SME-të janë të rëndësishme për pothuajse të gjithaekonomitë në botë, por sidomos për ato vende që janë në zhvillim, sidomos atyrevendeve me sfida të mëdha të punësimit dhe shpërndarjes së të ardhurave. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) janë një grupshumë heterogjen i bizneseve që zakonisht operojnë në sektorët e shërbimit,tregtisë, transportit dhe prodhimit. Disa janë dinamike, inovative dhe tëorientuara drejt rritjes, ndërsa të tjerët janë të kënaqur të mbeten të vegjëldhe ndoshta në pronësi të familjes. SME-të zakonisht veprojnë në sektorin formal të ekonomisëdhe punësojnë kryesisht punëtorë me paga. Në aspektin e strukturësorganizative, SME-të, mesatarisht, janë shumë më të ndërlikuara sesa ndërmarrjete vogla, të cilat kryesisht përfshijnë të vetëpunësuarit, të shoqëruar disaherë nga një punëtor i familjes dhe zakonisht kanë nën-pesë punëtorë.       HistorikuMikrofinancafilloj veprimtarinë e saj në Shqipëri në fillim të viteve 1990 me mbështetjen edonatorëve dhe angazhimin e qeverisë për të zhvilluar dhe konsoliduar atë nënjë treg financiar.

Performancat në rritje të treguara nga këto institucionedhe roli i luajtur në zhvillimin e sektorit financiar kanë theksuar nevojën përtë përmirësuar ndikimin në ekonomi dhe zbutjen e varfërisë. Në të njëjtën kohë,evolucioni i sektorit mikrofinanciar në aspektin e shkallës dhe kompleksitetitkërkon politika dhe veprime konkrete që synojnë përtej thjesht forcimit tëinstitucioneve mikrofinanciare individuale. Hapii parë i rregullimit të mikrofinancës në Shqipëri është bërë në vitin 1998,duke u përpjekur të zhvillohet një kornizë legjislative e aftë për të akomoduarProjektin e Mikrokreditimit të Bankës Botërore (Banka Botërore 2005). Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të reformaveekonomike për një të ardhme më të mirë dhe prosperitetin e vendit.  Zhvillimi i vendit lidhet me forcimin dherritjen e sektorit privat, i cili është një nga shtyllat më të forta për tësiguruar integrimin e suksesshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe institucionet financiare janë kontribuesjetësor në ecurinë e përgjithshme të një ekonomie. SME-të luajnë një rolvendimtar në zhvillimin e ekonomisë dhe në krijimin e punësimit (Rritja ezhvillimit të SME-ve në Shqipëri: një studim mbi treguesit e qëndrueshmërisëmakro-financiare, 2011). Ata jo vetëm që sigurojnë punësimit dhe mundësive tëtë ardhurave për një numër të madh njerëzish, por gjithashtu janë në ballë tërisive teknologjike dhe diversifikimit të eksportit.

Institucionet financiareluajnë një rol të domosdoshëm në rritjen e firmës dhe në këtë mënyrë rrisin produktivitetine industrisë dhe rritjen ekonomike. Ato sigurojnë një mjedis të shëndoshëkëmbimi dhe lehtësojnë tregtimin; inkurajimi i mobilizimit të burimeve përmeskursimeve; të ndajë burimet për aktivitetet me kthimet më të larta, tëmonitorojnë investimet dhe të ushtrojnë qeverisjen e korporatave; dhe përhapjene rreziqeve duke ofruar një larmi instrumentesh financiare. Për më tepër, ataofrojnë ndihmë financiare për të plotësuar nevojat e ndryshme të ndërmarrjeve. Sipas një studimi të OECD për vendet që i përkasin këtijgrupi, punonjësit e SME-ve janë më shumë se gjysma e forcës së punës, ndërkohënë vendet e Bashkimit Evropian ato përbëjnë 99 përqind të të gjithandërmarrjeve. Për më tepër, 99 përqind e këtyre ndërmarrjeve në vendet e BEjanë mikro-firma me më pak se 10 punonjës.

              Në Shqipëria, ndërmarrjet e vogla dhe të mesmepërfaqësojnë 99.6 përqind të të gjitha subjekteve të regjistruara të biznesit.Në vitin 2008, Sektori i SME-ve siguroi 72.9 përqind të PBB-së dhe punësoi 71.

4përqind të të gjitha forcave aktive të punës. SME-të aktivitetet në Shqipërijanë të përqendruara në tregun vendor dhe shumë pak punë në sektorin eeksportit. Numri i SME-të në Shqipëri që kanë krijuar ndërmarrje të përbashkëtame partnerët e huaj janë minimale. Termi “SME” mbulon një gamë të gjerë tëpërkufizimeve dhe masave, që ndryshojnë nga vendi në vend dhe midis burimeve qëraportojnë statistikat e SME-ve.

Megjithëse nuk ka ndonjë përkufizim të pranuarnë mënyrë universale të SME-ve, disa e kritereve të përdorura zakonisht janënumri i të punësuarve, vlera e aseteve, vlera e shitjeve dhe madhësia ekapitalit ose qarkullim.  Sidoqoftë, bazamë e zakonshme e definimit të SME-ve është numri i të punësuarve (Nugent &Yhee, 2001). Ky studim është përqendruar në përshkrimin e mjedisit të SME-ve nëShqipëri dhe rolin e tyre në aktivitetin ekonomik.Sipas “Raportit të Konkurrencës Globale2013-2014”, Shqipëria renditej në 95 të 148 vende / ekonomi. Shqipëriaeshte zhvendosur gjashtë vende në renditje që nga viti i kaluar. Shqipëriaështë klasifikuar në grupin e vendeve që janë në fazën e dytë në zhvillimin ekonkurrencës (gjithashtu ajo quhet “faza e ekonomisë”).

Per vitin 2016-2017 sipas po ketij raporti Shqiperiaeshte renditur e 80 nder 138 vendet ekonomite boterore,me 15 vende permiresimkrahasuar ne vitet paraardhese,Sektori i SME gjithashtu luan një rol kyç dinamik nëgjenerimin e rritjes, sidomos rritjes pro-të varfërve. Pothuajse të gjithaekonomitë në zhvillim kanë sektorë të mëdhenj të ndërmarrjeve mikro që, si vetësektori i SME-ve, janë shumë heterogjene në shumë aspekte – mallrat oseshërbimet prodhojnë aftësinë sipërmarrëse të pronarit dhe potencialin përrritje etj.Në shumicën e vendeve për të cilat këto të dhëna janë të disponueshme, duket seshumica e firmave të vogla filluan jetën e tyre si mikro-ndërmarrje dhe pastaju rritën. Kështu sektori i SME-ve është në një masë të konsiderueshme vendi kupërfundojnë ndërmarrjet e suksesshme mikro, përmes një procesi që së pakupjesërisht është një nga mbijetesa dhe rritja e më të fortit. Ky proces pozitivi përzgjedhjes sigurisht do të jetë më pak i rëndësishëm nëse për arsyepolitike ose për arsye të tjera është e vështirë të veprosh SME-të në një vendtë caktuar. SME-të kanë tendencë të përdorin teknologji tësofistikimit të mesëm, që është përafërsisht në përputhje me raportet e ndarjessë faktorëve në shumicën e vendeve në zhvillim. Shumë firma “rriten”ose “rriten” nga sfera e madhësisë së SME-ve, me të dyja këtotranzicione që kanë diçka pozitive për t’u thënë për ta.Frekuenca me të cilën SME-të shfaqin një kapacitet përrritje të shpejtë dhe për të përtërij, pjesërisht si anën tjetër të monedhës sënjëjtë, kanë më shumë dështime dhe norma dalje sesa firmat e mëdha.

Pjesërisht kjo pasqyron një “mbijetesë të procesitmë të përshtatshëm”, në të cilin firmat që nuk kanë aftësi të fortasipërmarrëse ose thjesht në zonat e këqija të tregut, nuk mbijetojnë. Pakvlerësime janë bërë për llojin e humbjes së vdekshmërisë që lidhet me dështimine firmës dhe shkallën në të cilën ul efikasitetin mesatar në shfrytëzimin eburimeve të sektorit të NVM-ve si tërësi. Çështja është e komplikuar, pasinganjëherë dështimi është një faktor që kontribuon në zhvillimin më afatgjatëtë kapacitetit sipërmarrës, pasi që disa prej kapitalit fizik të firmave të dështuaranuk humbasin por blehen dhe përdoren nga firma të tjera etj.Edhe pse dalja e vërtetë, shumë firma të vogla vuajnë tkurrje të konsiderueshmenë pikat e caktuara të jetës së tyre, me implikime negative për sigurinë evendeve të punës të punonjësve të tyre. Kostot e një pasigurie të tillë janë tëvështira për t’u ngritur dhe ndryshimi me firmat e mëdha është një shkallë. Marrja maksimale nga sektori i SME-ve kërkon sisteme mëtë mira mbështetëse, qoftë nga qeveria apo veprimi kolektiv nga vetë SME-të,sesa ato të kërkuara nga firmat më të mëdha. Kjo është në thelb sepse disanevoja të SME-ve janë në të mirë të mallrave publike, ndërkohë që nevojatparalele të firmave më të mëdha mund të trajtohen në mënyrë private në mënyrëprivate.

Implikimi është se në vendet me qeveri me kompetencë të kufizuarsektori i NVM-ve nuk do të kryejë potencialin e saj real. Siç kemi përmendur më sipër, ndërmarrjet e vogla të mesmeluajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë kombëtare. Pra, qeveria,institucionet financiare dhe jofinanciare duhet të mbështesin mundësitë efinancimit të zhvillimit të SME-ve.