Scarlet kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilt s?k?la?t?rmada

Scarlet S
yaz aylar?nda uygulanabilir mi?

Scarlet S uygulamas? yaz-k?? tüm mevsimlerde uygulanabilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Scarlet S
a?r?l? bir uygulama m?d?r?

Scarlet S minimum a?r? hissedilen bir uygulamad?r. Scarlet S i?lemden 30
dakika önce uygulanan lokal anestezik krem ile hasta i?leme haz?rlan?r.

Scarlet S
i?lemi ne kadar sürer?

Scarlet S i?lem süresi hastan?n ihtiyac?na ve uygulama bölgesine göre
de?i?mekle birlikte ortalama 30-45 dakikad?r.

Scarlet S
kaç seans uygulan?r?

Cildin ihtiyac?na göre Scarlet S seans aral?klar? ve say?s? hekim
taraf?ndan belirlenir. 1’er ay ara ile 3 seans idealdir. Ortalama 1 y?l boyunca
Scarlet S etkisini sürdürür. 1 y?l sonra hekimin belirleyece?i seans say?s?nda Scarlet
S uygulamas?n?n tekrarlanmas? önerilir.

Scarlet S
etkileri ne zaman görülür?

?lk etkiler Scarlet S i?leminden hemen sonra görülür, cilt canlan?r ve
parlakla??r. Scarlet S uygulamas?n?n etkisi kademeli olarak her seanstan sonra
artar.

Scarlet S
hangi bölgelere uygulan?r?

·                  
Scarlet S yüzde cilt yenileme, cilt gençle?tirme, yüz germe, cilt s?k?la?t?rma, akne skar? tedavisi,
geni?lemi? gözenekler, ince çizgi ve k?r???kl?klar?n tedavisi gibi amaçlarla
uygulan?r.

·                  
Scarlet S boyun-dekolte bölgesinde çene kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilt
s?k?la?t?rmada kullan?l?r.

·                  
Scarlet S kollarda üst kol sarkmalar?nda uygulan?r.

·                  
Scarlet S vücut bölgesinde cilt çatlaklar?nda, bacak içi sarkmalar?n?n giderilmesinde
kullan?l?r.

·                  
Scarlet S ellerde el s?rt?n?n gençle?tirilmesinde uygulan?r.

Scarlet S uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?

Scarlet S, t?pta uzun y?llard?r farkl? amaçlar için güvenle kullan?lan
radyo frekans enerjisini cilt alt?na iletir. ?oksuz mikro i?ne teknolojisine
sahip Scarlet S son derece güvenli bir sistemdir. Uygulama esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Scarlet S uygulamas? sonras?nda 1-2 saat sonra geçen
hafif bir k?zar?kl?k olu?mas? normaldir.

Scarlet S uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Scarlet S uygulamas?ndan sonra 1 hafta boyunca cildin yo?un bir ?ekilde
nemlendirilmesi gerekir. Birkaç gün boyunca peeling gibi soyucu etkisi olan
i?lemlerden ve kremlerden kaç?n?lmal?d?r. Düzenli olarak güne? koruyucu
kullan?lmal?d?r. Scarlet S uygulamas?ndan hemen sonra hasta sosyal ya?am?na
geri dönebilir, makyaj yapabilir.

Scarlet S uygulamas?ndan 30 dakika önce lokal anestezik krem uygulanarak
hasta i?leme haz?rlan?r. ??lem hastan?n ihtiyac?na göre de?i?mekle birlikte
yakla??k 30-45 dakika sürmektedir. Scarlet S uygulamas? esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Uygulamadan sonra hafif bir k?zar?kl?k olu?ur. 1-2
saat sonra k?zar?kl?k kaybolur. Hasta ayn? gün makyaj yapabilir, sosyal
ya?am?na hemen geri dönebilir. Scarlet S’ in 
1’er ay ara ile 3 seans ard arda uygulanmas? idealdir.