TEHL?KEL? S?n?f 2 :Gazlar S?n?f 2.1 Alevlenebilir Gazlar

 TEHL?KEL? MADDELER?N SINIFLANDIRILMASI

 

 
Bu düzenlemeler dahilinde tan?mlanan tehlikeli madde s?n?fland?rmalar?
a?a??daki gibidir

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

S?n?f 1 Patlay?c?lar
 

 

(S?n?f 1.1
Maddeler)    Blok
Olarak ve Bir Anda Patlayan Maddeler

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için çok büyük zararlara sebep olabilecek bir patlamaya neden olan
patlay?c?lar? içerir. Bir patlama insanlara, çevreye ve mallara büyük zarar
verebilir.

 

 

(S?n?f 1.2
Maddeler)    Parça
F?rlatabilen Fakat Blok Halinde Patlamayan Maddeler

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için Patlama parça f?rlatama riski ihtiva eder ama Blok bir
patlamaya sebep olmayacak patlay?c?lar? içerir.

 

 

(S?n?f 1.3
Maddeler)    Alevli
Patlayan Maddeler

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için yang?n ç?karma riski ihtiva eder, olu?acak patlaman?n
olas? zarar verme potansiyeli hafif, parça f?rlatma tehlikesi az da olsa mevcuttur,
fakat bütün olarak patlamaya sebep olamayacak patlay?c?lar? ihtiva eder.

 

 

(S?n?f 1.4
Maddeler)    Dü?ük
Zarar Verme Potansiyeli Olan Patlay?c? Maddeler

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için patlama riski azd?r ve patlaman?n etkileri bulundu?u kab?n
d???na ç?kmayacak ?ekilde d??ar?da bir patlamaya veya yang?na neden olmayacak
patlay?c? maddeleri içerir.

 

 

(S?n?f 1.5
Maddeler)  
Patlamas? Zor Olan Buna Kar??n Blok Halinde Patlayabilen Maddeler

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için  zor patlayan hassasiyeti
çok dü?ük ama blok olarak patlayabilecek patlay?c?lar? içerir.

 

 

(S?n?f 1.6
Maddeler)  Patlamas?
Kolay Olmayan ve Blok Halinde Patlama Tehlikesi Bulunmayanlar

Bu s?n?ftaki maddeler karayolu ve denizyolu ta??mac?l???nda; insan, çevre ve
mal hasarlar? için hem çok kolay patlayamayacak hem hassasiyeti çok dü?ük
olan bu maddeler ayn? zamanda blok halinde patlama tehlikesi olmayan
patlay?c?lar? içerir.

S?n?f 2 :Gazlar

 

S?n?f 2.1 Alevlenebilir Gazlar

Yirmi santigrat derece ve  alt?
s?cakl?klarda  gaz halinde olan
maddelerdir. Bu s?n?ftaki maddelerin yüz bir kilo pascal bas?nç alt?nda
kaynama noktalar? yirmi santigrat ye e?it yada alt?ndad?r. yüz bir kilo
pascal bas?nç alt?nda ve hava kar???mlar? yüzde on üçün  alt?nda olduklar?n durumlarda parlay?c?d?r. Bu
maddeler yüzde on ikiden yüksek hava kar???m? ve 101 kPa bas?nçta alevlenebilirlerdir. 

 

 

 

S?n?f 2.2 Alevlenebilir ve Zehirli
Olmayan Gazlar

Bu s?n?fta bas?nçl? gazlar, s?v?la?t?r?lm?? gazlar, bas?nçl? krojenik gazlar,
bir çözelti içinde bulunan s?k??t?r?lm?? gazlar ve oksitleyici gazlar
bulunmaktad?r. Alevlenebilir ve zehirli olmayan gazlar yirmi santigrat derece
 s?cakl?kta iki yüz seksen kilo paskal  bas?nç alt?nda bulunan alevlenebilir ve
zehirli gazlar s?n?f?na dahil edilmeyen gazlard?r.

 

 

 

S?n?f 2.3 Zehirli Gazlar

?nsan sa?l???na zararl? olan ve ta??ma zinciri içinde sa?l?k tehlikesi
yaratan
Zehirli gazlar Yirmi santigrat derece yada alt? s?cakl?klarda, yüz bir kilo
pascal bas?nç bas?nçta bulunan. ?nsan sa?l???na zararlar? kesin olarak
kan?tlanm?? olmasa da, LC50 de?eri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddeler olarak
s?n?fland?r?l?r.

S?n?f 3 Alevlenbilir S?v?lar

 

 

Alevlenme
derecesi 60°C den fazla olmayan, yada s?v? halde, ta??ma için ?s?t?lm?? halde
bulundurulan ve alevlenme s?cakl??? 38°C ve üstü olan maddeleri kapsar.
 
 
 

S?n?f 4 Alevlenebilir Kat?lar

 

(S?n?f 4.1
Maddeler)   Alevlenebilir
Kat?lar

Mevcut durumu ile alevlenebilir olan kat? maddelerdir. Bu maddeler sürtünme
yoluyla yanabilirler.

 

 

(S?n?f 4.2
Maddeler)   Kendili?inden
Yanabilen Kat?lar

Kendili?inden alev alabilen maddeler piroforik meddeler olarak tan?mlan?r.
Bunlar, hava ile temas?n 5. Dak alev alabilen yada hava ile temas ettiklerinde
ek bir enerji kayna?? olmadan ?s?nan maddeler olarak tan?mlan?r.

 

 

(S?n?f 4.3
Maddeler)   Suyla
Temas Etti?inde Tehlike Arz Edenler

Suyla temas? durumunda alevlenebilir yada zehirli gaz aç??a ç?karan
maddelerdir.

S?n?f 5 Organik Peroksitler ve Oksitleyici
Maddeler

 

(S?n?f 5.1
Maddeler)  Oksitleyici
Ajanlar

Bu tür maddeler yap?lar?nda bulundurduklar? oksijen ile di?er maddelerin
yanmas?na yol açar veya yanmas?n? h?zland?ran maddelerdir.

 

 

(S?n?f 5.
Maddeler)  Organik
Peroksitler

Moleküler yap?s?nda oksijen bulunduran maddelerdir. Bu maddeler hidrojen
peroksidin ço?altmas? olarak örneklenebilirler, sudaki bir yada daha fazla
hidrojen atomunun organik yap?larla yer de?i?tirmesi yoluyla elde edilirler.

S?n?f 6 Toksik ve Mikrop Bula?t?r?c? Maddeler

 

(S?n?f 6.1
Maddeler)  
Toksik (Zehirli) Maddeler

Ta??ma s?ras?nda insanlara zarar verebilme tehlikesi bilinen maddeler toksik
maddeler olarak s?n?fland?r?l?rlar.

 

 

(S?n?f 6.2
Maddeler)   Bula??c?
Hastal?k ?htiva Eden Maddeler

Bula??c? hastal?klar içeren maddeleri; insanlar yada hayvanlarda hastal??a
yol açabilen organizmalar yada di?er etkenleri ta??d??? bilinen yada bundan ?üphe
duyulan maddeler olarak tan?mlayabiliriz.

 

S?n?f 7: Radyoaktif Maddeler

 

(Radyoaktif
Maddeler)  
 
Sar? RADYOAKT?F III (LSA-III) etiketini ta??yan maddeler. Radyoaktif
maddelerden baz?lar? bu etiketi ta??masa da radyoaktivite gösterebilir. Bu
maddelere kar?? bilinçli olunmal?d?r.
 

S?n?f 8: A??nd?r?c? (Korozif) Maddeler

 

A??nd?r?c?

Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde a??nd?r?c?, kal?nl?k
azalt?c? etkisi olan maddelerdir.

S?n?f 9: Di?er Tehlikeli Maddeler

 

Di?er
Tehlikeli Maddeler
 
Ta??ma s?ras?nda tehlike arz eden ama Birle?mi? Milletler s?n?flardan
herhangi birine uymayan maddeler bu s?n?fa girer. A?a??da ki maddeler Bu
s?n?fta yer al?r.
 

 

 

Ula?t?rma,
Denizcilik ve  Haberle?me Bakanl???nca
Yetkilendirilmi? Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl???
olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl??? konusu hakk?nda tüm detaylar?
ele ald?k. TMGD ve Tehlikeli Madde Güvenlik Dan??manl???
için bizlerden ücretsiz bilgi alabilirsiniz.